Nazilli, Ege Bölgesinin en eski yerleşim merkezlerinden birisidir. İlçe merkezinin ilk yerleşim yeri hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak Karya bölgesinde kalan Menderes Vadisine Luvi'lerin yerleştiği bilinmektedir.

Bu bölgede ilk yerleşim merkezi Lidya'lılann kurduğu antik Mas tavra kentidir. O dönemlerde bölgenin batısındaki İyonya kentlerinin ekonomik alanda gelişmesi ve kentin Ege ve Önasya ülkeleri arasındaki ticaret yolu (Hierapolis-Tripo-lis-Mas tavra-Nysa-Tralleis-Magnesia-Efes) üzerinde bulunması Nazilli yöresinin önem kazanmasına ve gelişmesini sağladı.

Seyahat için: 302 AYDIN - NAZİLLİ SARI OTOBÜS SAATLERİ

İ.Ö. 546 'da Lidyahları yenerek bu devleti ortadan kaldıran Persler bölgeye egemen oldular. Pers egemenliğini sırasında bütün Batı Anadolu gibi bu yöre de Sard Satraplığına bağlı bulunuyordu.

İ.Ö. 344 'de Asya seferine çıkan Büyük İskender bu bölgeyi Makedonya sınırları içine kattı. İskender'in ölümünden sonra kurulan Selovkoslar' in eline geçen bölge daha sonra Roma egemenliği altına girdi.

Roma egemenliğinin Batı Anadolu'ya ulaştığı İ.Ö. 2. Yüzyıldan itibaren yaşanan askeri ve siyasi olayların ardından, ancak İ.S. 1. ve 2. Yüzyıllar, ekonomik kalkınmanın yaşandığı ve yaygınlaştığı dönem olmuştur.

Bölgede ve henüz gelişmemiş vadilerde, yerli halk ve köleler için üretim merkezleri kurularak, buraların gelişmesi sağlandı.

Tahıl ekim alanları genişletildi. Üzüm, incir ve zeytinin yanı sıra portakal limon gibi meyveler ile yeni tarımsal ürün tipleri geliştirildi. Pamuk üretimi de az da olsa bu dönemde başlar.

Roma imparatorluğu İ.S. 395'de Doğu ve Batı Roma diye ikiye ayrılınca bu yöre Doğu Roma İmparatorluğunun başka bir değişle Bizans İmparatorluğunun sınırları içinde kaldı.

Roma döneminde verimli alanlardan oluşan Menderes Vadisi Bizans yönetiminin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel yapılaşmayı başkent İstanbul yönünde yoğunlaştırması üzerine bu bölgede ticaret ve ekonomi daralmaya başladı. Ancak yöre bu olumsuzluklar karşısında Hıristiyanlık inancı yönünden önemli bir hale gelmiştir. Bizans döneminde Afrodisias ve Harpasa (Arpaz) piskoposluk merkezi olmuştur.
Anadolu'nun Türkleşmesi sürecini başlatan Selçuklular, 1176'da Miryakefalon Savaşı'nı kazanınca Nazilli ve çevresi yepyeni bir uygarlık ve kültürün etkisi altına girdi.

Selçuklular döneminde bu bölgeye ilk yerleşen Oğuz boylarına bağlı Gökhan, Dağhan, Gediklü, Haydarlı, Hoca-beyli, Kireges, Toygar, Alayuntlu, Kızıllar, Bayındır gibi oymaklar olmuştur. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi sonucu pamuk üretimi genelde dokumacılık yapan bu oymak ve aşiretler tarafından en üst düzeye çıkarılmıştır.

Selçukluların son dönemlerinde Muğla ili dolaylarında kurulan Menteşe Beyliği Sultanhisar ve Nazilli yöresini 1280'de ele geçirdi daha sonra Birgi merkez olmak üzere Aydın oğulları Beyliğini kuran Aydın oğlu Mehmet Bey Nazilli bölgesini kendi beyliğine kattı.

Osmanlı Devleti zamanında ise Yıldırım Beyazıt 1390'da Nazilli yöresini ele geçirdi. 1402'de Timur'un, Yıldırım Beyazıt'ı Ankara Savaşında mağlup etmesinden sonra bu topraklar kısa bir süre için Timur kuvvetlerinin eline geçti. Kışı iklimin müsait olmasından dolayı Menderes Havzasında geçiren Timur kuvvetleri Anadolu'dan çekilirken yine Timur'un yardım ve desteği ile Aydın oğlu Musa Bey bu bölgede egemenliğini ilan etti. Ancak Musa Bey aynı yıl (1402) ölünce yerine oğlu Aydın oğlu Gazi Umur Bey geçti.

Aynı tarihlerde Osmanlı tahtına çıkan II. Murat Anadolu'daki karışıklıkları bastırarak Nazilli ve çevresini kesin olarak Osmanlı idaresi altına soktu.

Nazilli Adının Kaynağı

Birinci Söylence: 
Bugünkü Nazilli'nin bulunduğu yere eskiden Pazar köy ismi verilmişti. İşte bu Pazar köy denilen yerde "Nazlı" adında çok güzel bir kız vardır. Güzelliği dillere destan olmuştur. Sancak Beyinin oğlu bu güzel kıza âşık olur. Ancak babası istenmesine rağmen kızı vermez. Bunun üzerine beyin oğlu kızı kaçırır. Bu duruma çok üzülen baba üzüntüsünden ölür. Nazlı, babasının ölüm haberini alır almaz Pazar köy’e gelir. Günlerce, haftalarca üzüntüsünden büyük acılar çeker ve sonunda bu duruma dayanamayarak kendini Menderes Nehri'ne atar ve ölür.

Kocası, ortadan kaybolan Nazlı'yı günlerce, haftalarca arar. Ancak durumu öğrenince o da üzüntüsünden kendini Menderes Nehrine atarak intihar eder. Bu olaylardan sonra Pazar köy’e halk arasında "Nazlı İli" denmeye başlanır ve zamanla Nazlı ili "Nazilli "ye dönüşür.

İkinci Söylence 
Eski devirlerde Nazilli şehrinin bulunduğu topraklarda birbirine çok yakın olan üç boy barınıyordu. Günün birinde bu üç köyden (Nozi-Nazi) adlısı çarçabuk büyüyüp gelişiyor ve bugünkü Nazilli'yi meydana getiriyor. Zamanla (Nozi-Nazi) Noz ili, Naz ili olarak söylenerek Nazilli ismi ortaya çıkıyor.

Üçüncü Söylence 
Evliya Çelebi yazdığı seyahatnamesinde şöyle demektedir: "Gerçi sevahil (sahil, kıyı) değildir amma âhu havasının (Nilüfer Çiçeği kokan) letafetinden (güzellik, hoşluk) mahbup ve mahbubesi (seven erkek sevilen kadın) gayet ziyade (çok) olup naz ü istiğnaları (aza kanaat etmeleri, tokgözlü) ziyade olduğundan Nazlı deyu (diye) tesmiye (isim koyma) olunmuştur. "

Evliya Çelebi burada da görüleceği üzere Nazilli'nin kızlarının çok güzel ve nazlı oluşundan dolayı buranın Nazlı İli diye bir isim aldığını söylemektedir.

DurasıIlı -Esen köy-Esen tepe-Eycelli-Gedik-Gedikaltı-Güzelköy-Hamidiye-Hamzallı-Hasköy-Haydarlı-Hisarcık-Işıklar-Kahvederesi-Karahallı-Kardeşköy-Kavacık-Kestel-Ketendere-Ketenova-Kırcaklı-Kızıldere-Kocakesik-Kozdere-Kuşcular-Mescitli-Ocaklı-Ovacık-Rahmanlar-Sailer-Samailli-Sevindikli-Şimşelli-Toygar-Uzunçam-Yalınkuyu-Yazırlı-Yellice ve Yukarı örencik köyleridir.

Bu köylerimizin isimleri genellikle Oğuz boylarının isimlerini taşımaktadır. Bundan da anlaşılacağı üzere Selçukluların yöremize yerleştikleri günden bu güne kadar izlerinin silinmediğidir.

Dördüncü Söylence 
Şimdiki Nazilli, kurulduğu tarihten beri verimli topraklarda ve her türlü tarım ürününün bol miktarda yetiştirildiği bir yerdir. Gerek kurulduğu topografık yerleşim yapısı olarak, gerekse iklim ve tabiat şartlarının kendisine verdiği önem dolayısıyla bu bölgede bulunan kendisine yakın yerleşim birimlerinde oturan insanların her türlü ihtiyaçlarının temin edildiği büyük bir ticaret merkeziydi.

Daha önce de belirttiğimiz gibi ve birçok kaynakta ismi "Pazar köy" olan Nazilli kasabasında bulunan Pazar çok ünlüydü. Evliya Çelebi seyahatnamesinde de görüldüğü üzere abartılı olsa da 40–50 bin insanın alışveriş için bu pazara geldiği anlatılmaktadır.

1830'lu yıllarda bu yöreye gelen Fransız seyyah Charles Texier "Küçük Asya" kitabında Nazilli'nin çok önemli bir ticaret merkezi olduğunu ve buraya "İncir Pazarı" isminin verildiği belirtir.

Arapça "Nazil" veya "Nııziıl"bir yerde konaklayan, bir yere inen anlamına gelmektedir. Büyük olasılıkla alışverişlerini yapmaya gelenlerin çokluğu ve burada konaklayanlardan dolayı yukarıda açıklamaya çalıştığımız "Nazil" ve "Nuzîrf" kelimelerinden ortaya çıkan Nazil ili veya Nuzûl ili denmiştir.

Ancak zamanla halk arasında bu isimler dil yumuşaması sonucunda Nazilli olarak söylenmeye başlanmıştır.

Beşinci Söylence 
Nazilli adının Türkçe olduğu ve Nazlı-ili gibi bir addan geldiği, onun bozulmuş biçimi olduğu yolundaki halk söylenceleri vardır. Gerçekten buradaki yerleşimin adı Fatih dönemine ait bir kayıt da Nazlı olarak geçmektedir. 17. yüzyıl yapıtı Cami üd Düvel'de de Nazlı olarak geçiyor. Ne var ki, halk eski kültürlerden birinin dilinden gelen bir adı bile kullanır. Örneğin Akrakos Dağı adını Eğri göz yapar. Buna göre, Türk halkının kendi dilinden gelme, kendi dilinde anlam taşıyan Nazh-ili adını Türkçede hiçbir anlamı olmayan Nazilli biçimine çevirerek kullandığı kabul edilemez. Nazh-ili adının söyleniş güçlüğü, olsa olsa adın, ikinci sözcüğün atılmasıyla yalnız Nazlı diye kullanılmasına yol açabilirdi.

Nazilli adının bu bölgede tarih öncesinde yaşayan Luwi' lerden geldiği varsayılmaktadır. Bu tarihsel adın hiçbir belgede geçmemesi doğaldır. Çünkü Nazilli 1830'lu yıllara kadar, önemsiz bir köy idi. Doğusundaki Kestel Köyü ondan daha önemliydi. Hatta 183l'e kadar ilçe merkezi orasıydı. Dikkat edilirse Nazilli, Aydın Dağlan dizisinin orta yerinden aşıp Beydağ'a inen yolun başındadır. Bu geçitle de bağlantılı olarak Luwi dilinde Nassila yani N(a)-ass(a)-ila, "Ana Tanrıça köyünün geçidi" adı kullanılmış ve oradaki yeni köyün kendisi bu ad ile anılmış olabilir. Anadolu'daki adların birçoğu Helenleşme / Rumlaşma dönemlerinin de önce e'ye sonra i’ye dönmüştür. Böylece Nassila, Nassili olur ki Nassili'nin Türk ağzında bürüneceği biçim olsa olsa Nazilli'dir.

Çok dikkate değer ki, sözünü ettiğimiz doğal geçit üzerinde Nazilli'ye bağlı Sama illi Köyü vardır. Bunun adının aslı da 'Ana Tanrıça ili ve geçittir. Boğaz ile bağlantılı olduğunu duraksamasız görebiliyoruz; Sama ila "Kutsal Ana-geçidi" anlamına gelmektedir.

Altıcı söylence
Antik dönemde bugünkü Sultanhisar'da bulunan Nysa (Nisa) kenti anılan tarihlerde çok önemli eğitim ve kültür merkezi konumundaydı. Bu nedenle adı geçen bölgeye Osmanlılar döneminde Nisa İli denmiştir. Nisa İli denilince de Nazilli, Kuyucak, Sultanhisar (Nysa), Bozdoğan, Atça, İsa beyli, Yenipazar, Dalama, Köşk ve Horsunlu akla gelmiştir. Böylece bugün kullanılan Nazilli adı, Osmanlıların bu yöre için kullandıkları Nisa İli'nden Nazilli adı türemiş olduğu da varsayılmaktadır.

Her söylencede de Nazilli adının değişik oluşumlardan ortaya çıktığı görülmekte ve bunların değerlendirilmesini okuyucularımıza bırakmayı uygun görmekteyiz.

Coğrafi Konumu

Nazilli, Aydın iline bağlı bir ilçe merkezidir. 28'-29 enlemleriyle, 37'-38 boylamları arasında yer alır. Nazilli doğuda Kuyucak, batıda Sultanhisar, güneybatıda Yenipazar, kuzeydoğuda Manisa'nın Alaşehir ilçesi, güneyinde Bozdoğan, güneydoğusunda ise Karacasu ilçeleriyle çevrilidir. İlçenin yüzölçümü toplamı 644km2dir.

Büyük Menderes Havzası'nın oluşturduğu ova, Nazilli'de genişlemeye başlar ve kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu 10 km. geçer. Nazilli'nin de içinde bulunduğu ova denizden 75–80 metre yüksekliktedir. En çukur yeri Akçay deresi ile Büyük Menderes ırmağı arasında bulunan Çerkez Ovasıdır.

İlçe sınırları içinden doğarak Büyük Menderes ırmağına dökülen ve bu ırmağı besleyen İsa beyli Deresi, Dallıca-Gereniz Çayı, Dere köy Çayı ve Mergen Çayları başlıca akarsu kaynaklarıdır.

Nazilli'nin kuzeydoğusundaki Çamlık Dağı 1732 mt, güneydoğusundaki Karıncalı Dağ 1705 mt, güneyindeki 1792 mt. Yükseklikleri ile Madran Dağı bu bölgedeki en yüksek noktalardır.

Kentin kuruluş yerini belirlemiş olan en önemli etkenler sahip olduğu ulaşım kolaylıkları, verimli tarım arazisi ile yerleşmeye uygun topografık yapısıdır. Kent planı kuzey-güney doğrultusunda bir elips şeklindedir.

Ancak son yıllarda şehir doğu-batı yönünde gelişme göstermektedir. Verimli tarım arazilerinin imara açılmaması şehrin Menderes Nehri yönüne genişlemesini engellemektedir.

Yukarı Nazilli'de genişleyen bu elips Aşağı Nazilli'de daralma gösterir. Bu elipsi İzmir – Aydın - Denizli kara ve demiryolu doğu-batı yönünde enlemesine keser.

Nazilli’de Tarım

Arazi varlığı, coğrafi konumu, iklim koşullan, su kay­naklan ve toprak yapısının uygunluğu Nazilli'de tarım ürün­leri ve bitkiler açısından büyük bir çeşitlilik ve zenginlik gös­terir. Öyle ki özel iklim koşulları gerektiren çay, muz vb. bir­kaç bitkinin dışında Türkiye'de yetişen bütün bitkiler Na­zilli'de üretilir.

Tahıl

1- Buğday: Buğday üretimi ilçemizde her geçen gün artmaktadır. Buğday üretimi ile beraber arpa ve çavdar üre­timi de devamlı bir artış göstermektedir. Ayrıca buğday tarladan kaldırıldıktan sonra ikinci ürün olarak mısır üretimi yapılmaktadır.

2- Pamuk: Nazili pamuk üretimi olarak Türkiye'de çok büyük bir potansiyele sahiptir. Tekstil sanayimizin hammad­desi ve birinci derecede dış satım ürünlerimizden olan pamuk, bölgemizde birçok ailenin geçim kaynağıdır. Nazilli'de üreti­len pamuk elyaf kalitesi açısından dünyada en kaliteli olanlarındandır. Pamuktan üretilen elyaf, tekstil ve diğer sanayii dalla­rında kullanılmakla beraber pamuğun çekirdeğinden yağ çıkarılır, küspesinden ise hayvan yemi ol arak yararlanılır.

1934 yılında kurulan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitü­sü pamuk konusunda bilimsel araştırmalar yaparak hem daha kaliteli pamuk üretilmesine hem de pamuk çekirdeği üreti­miyle verimin daha fazla olmasında büyük katkısı vardır. Enstitünün yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çı­kardığı Nazilli–84, Nazilli–143, M–503 tipi pamuk üretimi ya­pılan diğer bölgelere de gönderilerek daha fazla verim alın­ması hedeflenmektedir. İlçemizde 8.300 hektarda toplam 27.350 ton pamuk üretimi yapılmaktadır.

3- Tütün: İlçemiz sınırları içinde tütün üretimi de yapılmaktadır. Ege tütünü diye de adlandırılan bu tütünler kumlu, killi, demir ve potas yüklü arazilerde yetiştirilir. İlçemizde diğer sanayii ürünlerine oranla bu üretim çok az yer tutmaktadır.

4- Zeytin: Aydın ili Türkiye'de en fazla zeytin ağacına sahip olan illerin arasındadır. İlçemizde zeytincilik özellikle dağ yamaçlarında çok miktarda yapılmasına rağmen üretim ve verim oldukça düşüktür. Bunun nedenleri sulama, gübre­leme ve budama faaliyetlerinin yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Hastalık ve haşerelerle yeterli mücadele edilme­mesi develimin düşmesine neden olmaktadır.

İlçemizde en çok domat, memecik türleri yetiştirilir. Ancak son yıllarda ince kabuklu küçük çekirdekli sofralık zeytin türü olan manzalina yetiştirilmesine ağırlık verilmiştir. Sofralık zeytin az, zeytinyağı fazladır.

5- e) Diğer sanayii bitkileri: Nazilli'de ayçiçeği, susam, patates, yerfıstığı ve kestane de yetiştirilmektedir. Özellikle Aydın ilindeki kestane üretimi Nazilli'nin yüksek kesimle­ rinde yoğunlaşmıştır. Kestane genellikle iç piyasaya Nazil­li'den gönderilmektedir. Baklagiller de üretilmekte ancak her geçen gün diğer ürünlerin ekonomik getirilerinin artması üze­rine azalmaktadır. Türkiye'nin meyankökü üretiminin % 80'i Menderes Havzasından karşılanmaktadır. Bu nedenle Meyan kökü ilçemizde çok eski zamanlardan beri üretilmektedir. Me­yan kökü kaynatılarak çok tatlı ve kıvamlı bir sıvı elde edilir. Özellikle sigara kâğıdının yapıştırılmasında, boya üretiminde ve bazı tıbbi karışımlarda kullanılır.

Meyan Kökü

Türkiye' de meyan kökü orta Anadolu hariç her bölgede çok miktarda bulunur. Ancak Büyük Menderes Havzası Tür­kiye' deki üretimin % 81' ini oluşturur. Çiğneme ve sarma tütününün işlenmesinde, şeker sana­yii ve bira benzeri içkiler yapımında kullanılan meyan balı için 1850'li yıllarda Avrupa ve İngiltere ülkelerinde büyük Pazar vardı. Köylüler meyan bitkisini tarlaları için zararlı saydıkları için İngiliz şirketlerinden Mac Andrews ve Forbes şirketi 1854 yılında Aydın' da ve Nazilli' de birer fabrika aça­rak bu bitkiyi değerlendirme yoluna gittiler.

Toprak sahipleriyle yapılan anlaşmalar gereğince, ya toprak sahipleri kendileri meyan köklerini toplayıp şirkete teslim ediyorlar ya da şirketin tuttuğu paralı işçiler çalışarak kökleri topraktan çıkartıp depolara teslim ediyorlardı. Böy­lece toprağı kazmak için bir kürek ve depolara taşımak için bir çuval edinen herkes şirket için çalışabiliyordu.

Osmanlı Hükümeti 1879 yılında meyan balı ihracatın­dan alınan vergiyi kaldırınca Forbes şirketi çok gelişti ve yeni fabrikalar açtı. Şirket bu fabrikaların yakıt ihtiyaçlarını ise Nazilli (Hasköy) linyit işletmesinden karşılıyordu.

Forbes şirketi her sene kasımdan Nisan ayına kadar 3-5 milyon kilo meyan kökü alır ve diğer aylarda meyan kökü sökülmezdi. Bu ürün özel olarak ekilmez sürülmüş tarlalarda tabii olarak bulunur. Nazilli ve çevresinde senelik meyan balı üretimi 1896-1897'de 3,5 milyon kilo, 1907'de 1,5 milyon kilo, 1924'de 1 milyon kilo, 1925'de 2 467 723 kilo, 19261 da 4 milyon kilo, 1927'de ise 2 milyon kilodur. Mac Andrews ve Forbes şirketi zaman içerisinde Alman ve Amerikan şirketleri karşısında gücünü yitirmiş ve 1927'de Nazilli'de ki meyan kökü Fransız Şark Sanayii şirketleri tara­fından işlenmiş ve piyasaya sürülmüştür.

Meyvecilik

İklim, su ve toprak etmenlerinin çok uygun koşullarda olmasından dolayı ilçemizde değişik türlerde meyve yetiştirilmektedir.

1-İncir: Aydın ili ve ilçelerine özgü bir meyve olan in­cir, ilin simgesi haline gelmiştir. Yerel olarak yemiş de denilen incirin antik ve egzotik bir yapısı vardır. Eski çağlardan beri incir ve incir yaprağı gücün ve barışın simgesi olmuş ve kutsal niteliğini korumuştur.

Yöremizde yetiştirilen incirin özelliklerine başka böl­gelerde rastlanmamaktadır. İlçenin havasının uygunluğu, ru-tubetin ve rüzgârın istenilen düzeyde olması incirin olgunlaş­masını ve niteliğinin yüksek olmasını sağlamaktadır. İncirler nitelik itibariyle Sarılop, Göklop, Sofralık, Bardacık ve Kara-yaprak gibi çeşitlere ayrılır. Bunlardan Sarılop ve Göklop türleri özellikle kurutmaya elverişlidir Kurutulan incirlerin iri. Sarı, lekesiz ve yarasız olanlarına "süzme" aynı nitelikte oldukları halde biraz küçük olanlarına "elleme", renkçe es­mer, yarık, lekeli ve daha küçük olanlarına ise "naturel" denir.

Anlatılan niteliklere uymayan ve genelde yenmeyen di­ğer inciri ere de "hurda" adı verilir ve bunlar ispirto üretiminde kullanılır.

İncirin kurutulduktan sonra kurtlanmasını önlemek için fümigasyon yani ilaçlama gereklidir.

Zengin mineral ve vitamin içermesi, şekerinin doğru­dan kana geçmesi özelliklerinden dolayı hazır bir enerji kaynağıdır. Ayrıca hazmı kolaylaştırıcı, bağırsak düzenleyici ve kabızlığı önleyici özellikleri olan incir ilçemizde 8700 hek­tarda 9500 ton ( kuru ) üretilmiştir.

2-Üzüm:İncir üretiminden sonra ilçemizde üzüm üretimi de oldukça ileri düzeye gelmiştir. Gemre, Salman ve Sultaniye gibi çeşitleri vardır. Özellikle Sultaniye cinsi ihracata dönük olarak yetiştirilmektedir.

3-Tutunçgiller (Portakal - Limon - Mandalina) : Turunç­giller de ilçemizin önemli gelir kaynaklarındandır. Son yıl­larda Menderes Ovasında pamuk tarlalarının yerine portakal-mandalina fidanları dikilerek üretim artışı sağlanmıştır. En çok Washington portakalı ile kinin adı verilen mandalina cinsi üretilir. Toplam olarak 1328 hektarda 9200 ton üretim ya­pılmıştır.

4-Elma, Çilek, Şeftali, Kiraz, Erik: Elma, genellikle Nazilli'nin dağlık bölgelerinde uygun gelişme ortamı bul­duğundan her geçen gün üretimi artmaktadır. Son yıllarda çi­lek ve şeftali üretimi gerek iç ve gerekse dış piyasalarda geniş talep patlaması nedeniyle bu iki ürün de çok miktarda üretil­meye başlanmıştır. Kiraz ve erik gibi meyvelerde de üretim ar­tışı gözlenmektedir.

Sebzecilik

İlçemizde doğa koşullarının uygun olması ileri tarım teknolojisi uygulanarak ve üretimde yeterli girdiler kullanıl­dığından ileri düzeyde sebzecilik yapılmaktadır. Son yıllarda seracılık (örtü altı sebzecilik) çok uygunlaşmıştır. Bu suretle zamanından önce sebze üretilip iç ve dış piyasalara sunul­maktadır. Bu da gelirin üst düzeylere çıkmasına neden ol­maktadır.

En çok üretilen sebzeler ise patlıcan, biber, domates, sa­latalık, bakla ve maruldur.

Jeolojik Yapı

Bölgemizin en eski yapılanmalarını oluşturan paleozoik (I. zaman) birimleri şistler (başkalaşım kütleleri) kalker ve kuvarsittir (tortul kayalar). Nazilli'nin kuzeyindeki dağlarda kuvarsit geniş yer kaplar. Türlü renk ve cinsteki mermer, kimi yerlerde yapısında zımpara düzeyi bulunan kalın katmanlar halindedir.

Paleozoik devre ilişkin oluşumların temelini Menderes Masifi belirler. Bu masifin çekirdeğini granit (magmatik kütle) oluşturur. Büyük Menderes Vadisinin kuzey bölümlerinde neojen alanları Germencik'ten, Kuyucak'a kadar dar bir alanı şerit gibi kapsar. Burada adı geçen neojen arazinin en alt tabakasını marn ve kalker temsil eder. Linyitli seri denilen bu dizinin oluşumu, Miyosen devrinde (III. Zaman serisi) gerçekleşmiştir.

Büyük Menderes Masifi’nde erojenez (dağların oluşumu) dönemlerine ilişkin izler bulunmaktadır. Bu bölgede (kuzey) çok kırıktı tektonik bir yapı egemendir. Tektonik hareketler sonucu doğu-batı doğrultusunda Büyük Menderes Grabeni (kenarları faylarla sınırlandırılmış çöküntü alam) oluşmuştur. Oldukça aktif olan bu sistem ilçemiz sınırlarının dışındaki tüm bölgeyi kapsamaktadır. Nazilli çevresinde Miyosen'den bu yana kuzey- güney ve doğu- batı doğrultulu iki fay takımı gelişmiştir. Bunlardan kuzey- güney doğrultulu olanlar Nazilli kuzeyinde, Kuyucak batısında ve Atça-Kılavuzlar arasında bulunur. Bu fayların yüzeyde izlenen uzunlukları 3–5 km. arasında değişir. Faylar büyük bir olasılıkla Nazilli'den itibaren alüvyon altında da devam eder.

Ovaya en yakın olan en güneydeki fay bölgedeki en genç diri faydır. Bu faylar boyunca gelişen fay diklikleri Kuyucak-Nazilli-Sultanhisar arasında kuzey-güney yönünde derelerle kesilmiştir. Nazilli fayı olarak adlandırılan bu fay 10 km.yi aşmayan segmentler oluşturacak şekilde Aydın- Germencik- İncirliova hattı boyunca uzanır.

Bunlardan Aydın- Nazilli arasında uzanan fayın 20 Eylül 1899 Menderes Depremi'ne neden olduğu bilinmektedir. 9 şiddetinde olduğu düşünülen bu deprem sırasında 1117 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu deprem sonrasında 40–70 km uzunluğunda yüzey kırığı oluşmuştur.

Dini Yapılar

1308 (M. 1892–1893 ) yılı Aydın Vilayet Salnamesinde Nazilli'de 4 cami, 8 mescit olduğu yazılıdır. 1315 (M. 1899–1900) yılı Aydın Vilayet Salnamesinde ise kasabadaki cami sayısı6, mescit sayısı ise 6 olarak belirtilmiştir.

Koca Cami

Vakfiyelerde Kestel kazasına tabi Dallıca Nahiyesinin Pazar karyesi ( Köyü) camii diye yazılıdır. Koca Cami adından da anlaşılacağı üzere Uzun Çarşı ile mahalleleri birbirine bağlayan bir yerde kurulan bir camidir. İlk önceleri üstü açık, kenarlan duvarlarla çevrili bir musalla ( üstü açık namazgâh ) olarak kullanıldı. Sonradan halk tarafından onarılmıştır. Fakat 1900 yılındaki büyük depremde minaresi ve kubbesi yıkılmıştır. Depremden sonra yeniden onarılmış fakat bu kez de Milli Mücadele sırasında çıkan yangında tekrar yıkıldı. 1930 yılında halkın büyük gayretleriyle yanan binanın iskeleti üzerine tekrar yapıldı. Tam on iki yıl büyük emekler sarf edilerek bugünkü durumuna getirildi. Bu cami tek minareli ve kar girdir. Cami içindeki panodan 1886 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. 1930'da yapılan onarımdan sonra 1952 yılında tekrar onarımdan geçirilmiştir. Mihrap önü kubbesi ile yanlarda daha küçük elips şeklinde iki kubbesi daha vardır. Kubbeler kurşun kaplıdır. Mihrap duvarının dış yüzü yuvarlak kemerlerle hareketlendirilmiştir. Kemerde ayrıca, kemeri n düzenine uyacak biçimde pencereler açılmıştır. Kemerin üst bölümü duvar yüzeyinden yüksektir. Sonradan eklenmiş son cemaat yerinde kapı yanında bir dış mihrap vardır.

Hacı Şeyh oğlu Camii

Bu cami 1822- 1823 yıllarında Hacı Şeyh oğlu tarafından yaptırılmıştır. 1900 yılındaki depremde minaresi yıkılmıştır. Daha sonra Milli Mücadele döneminde de yanmıştır.1929 yılında halk tarafından onarılmıştır. Hacı Şeyh oğlu Hacı Ahmet Vakfından olan bu cami kar gir ve tek minarelidir. Aydoğdu Mahallesinde bulunmaktadır.

Kestane Pazarı Camii

Çarşı içinde Kestane Pazarı denilen yerdedir. 1900 yılında Hacı Demir Ali, Hacı İsmail ve Hacı Ethem Efendiler tarafından yaptırılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında yanmış, tavan örtüsü ve içerdeki ahşap sütunlar yeniden yaptırılmıştır.

Moloz taş ve tuğladan, ahşap tavanlı, kiremit örtülü bir camidir. Altta dükkânlar, üstte namaz kılınacak bölüm yer alır. Üst kata caminin içinden ahşap bir merdivenle çıkılır. İkinci katta son cemaat yeri olarak kullanılan esas bölümde devşirme sütun başlığı ters olarak konmuş ve sütun kaidesi olarak kullanılmıştır. Minare camiden ayrı olarak 1951 yılında Dişçi Hacı Ramazan Simsar tarafından yaptırılmıştır.

Zeytinlik Camii

Bu cami 1872 yılında yapılmıştır. Kar gir ve minaresizdir. Milli Mücadele döneminde yanmış sonradan halk tarafından onarılarak bugünkü hale getirilmiştir.

Eski- Yeni Camii. ( Yahya Paşa Camii)

XV11. Yüzyılın ortalarında Yahya Paşa tarafından yaptırılmıştır. O devirlerde şehir bu günkü Aşağı Nazilli'nin alt yanında bulunuyordu. Yahya Paşa camiyi şehrin en yukarısında yaptırmıştır.

Ağa Camii

Eski Yeni Caminin kuzeyindedir. XVIII. Yüzyıl başlarında Yahya Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1900 depreminde yıkılmıştır. 1927'de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Moloz taş ve tuğladan yapılan bu cami ahşap tavanlı olup üzeri kiremit örtülüdür. Her yanında oval bodrum pencereleri üzerinde iki dizi pencere sıralanır.

Aşağı Camii (Çarşı Camii)

Bu cami Çarşı Camisi olarak da anılır. 1877 yılında tamamı halk tarafından yapılmıştır. 1900 yılındaki büyük depremde yıkılmıştır. Bu cami tek kubbeli ve tek minarelidir. Bu cami de Vakıflar idaresi tarafından 1927 yılında onarılmıştır.

Çeşme başı Camii

Aşağı yukarı 1842 yıllarında yapılmıştır. Diğer camiler gibi 1900 depreminde yıkılmıştır. 1926 yılında onarılmış olup tek minareli bir camidir. Çarşı Camisinin 200 mt. Kuzey batısında bulunmaktadır.

Bu camilerin dışında birçok mescidin olduğu bilinmektedir. Bu mescitler hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Adını tespit edebildiğimiz Çay yüzü Mescidi, Hacı Şeyh oğlu Mescidi, Aşağı Nazilli'de Ilgınlı Mescidi ve Yenimahalle Mescitleri vardır. Ancak bu mescitler Milli Mücadele döneminde tahrip olmuştur.

Yeşil Türbe

Dış yüzü yeşil olduğu için bu adla anılır. Nazilli -Bozdoğan yolu üzerindedir. İçinde Uşşaki Tarikatı şeyhi Mehmet Zühdü Efendi, hanımı ve çocuklarının mezarları vardır. Moloz taştan yapılmış olup sekizgen planlıdır. Kubbesi sekizgen kasnağa oturur. Türbenin üç yüzünde yuvarlak kemerli alınlıkları olan pencereler bulunmaktadır. Girişte, bir çeşme aynalığından sökülmüş üzeri selvi ağacı ve geometrik biçimlerle süslü bir mermer blok görülmektedir. Türbenin kapı üzerindeki küçük kitabesinde " Mir Halil etti bina tarihi ey Vasfı hemin Zühdü Muhammed mahfeli ruhu'l emin" ibaresi yazılıdır. Buna göre kitabe oğlu Vasfi tarafından yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca türbenin güney duvarında pencere üstünde bulunan bir diğer kitabeden de" Hacı Baba etti bina tarih Fethi- Muhammet Zühdü ve kutbu'l hak ayık türbesin bünyad-sene 1278/ 1861" yazılı olduğuna göre şeyhin vefatından sekiz sene sonra yani 1814'de Kaymakam Halil

Bey tarafından yaptırılmış ve 1861 yılında tekrar onarılmış olabilir.

Şeyh Muhammet Zühdü'nün mezar taşının kuzey yüzünde ise şunlar yazılıdır:

Hüvelhayyül baki
Saim ü kaim olup kırk yıl 
Secde-i hacata vaz-ı cebin ettim 
Sen dahi ey nur-i di dem akil ol 
Eyle halvet ü zühd ve takva ve erbain
Olmasın ömrün heba ey can-ı men 
Kıl itaat Hakk'a ol ruh-ı emin
Gel ziyaret eyle kabrim başına
Ey beni yâd eyleyen ihvan-ı din
Ah edip Vasfi desin tarihi
Göçdü Zühdü Muhammed Fahr-ı din

Şeyhin sağ tarafında ise eşinin mezarı vardır. Mezar taşında: " Hayırlı kadınların iftiharı" olarak anılan annesinin mezar taşının da oğlu Vasfı tarafından yaptırılıp yazıldığı anlaşılıyor.

Son satırlardaki "oğlu Vasfı ona dedi ki tarih kasr-ı fır devse gitti valide ruhu için fatiha- 1231" kısmından anlaşıldığı üzere hanımı Zühdü Muhammed'den dokuz sene sonra vefat etmiştir.

Türbe içinde girişe göre sol baştaki yani kuzeydeki kabir ise muhtemelen Muhammed Zühdü'nün halifelerinden ve 1863 yılında vefat eden oğlu Şeyh Muhammet Tevfik Efendinindir.

Sinan Dede Türbesi

Nazilli'nin Pınarbaşı Mahallesindedir. Bu türbe ile ilgili elimizde kesin bilgiler bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler ise rivayetlerin ötesine geçmez. Halk arasında Sinan Dede'nin 1800'lü yıllarda Nazilli'ye bağlı Dere köy’de oturduğu söylenir. Kendi si kundura tamirciliği yapmaktadır. Herkes tarafından çok sevilir ve sayılırdı. Zor durumda olanlara elindeki imkânlar çerçevesinde yardıma koşardı. Bu niteliklerinden dolayı ölümünden sonra (tahmini 1839–1840) kendisini sevenler sık sık gömülü olduğu mezarın başına gelerek dua ederlerdi. Kendisinin bolluk ve bereketin örneği olduğu söylenir. Bu durum yıllarca devam ederek daha sonraki kuşaklar tarafından evliya mertebesine ulaştırılmıştır. Sinan Dede'nin savaşlarda zor durumda kalan Türk askerlerinin yardımına koştuğu ve olağanüstü yeteneklerinin olduğuna inanılmıştır.

Tarihi ve Turistik Zenginlikler

Arpaz - Beyler Konağı

Arpaz, Nazilli'nin 15km. Kadar güneyinde bulunan bir köyümüzdür. Şimdiki adı Esen köy olan bu köyümüze Bozdoğan asfaltından sola doğru sapılarak ulaşılır.

Köy, eski bir Karya yerleşmesi olan Harpasa Kalesinin eteklerinde kurulmuş ve adını bu yerleşmeden almaktadır. Hakkında çok az şey bilinen antik Harpasa, ortaçağda Stav-ropolis(Afrodisias) Metropolitliğine bağlı bir piskoposluk merkezidir. Daha sonra Aydın Beyliğinin bir yerleşim merkezi olarak varlığını sürdürdüğü bazı vakıf kayıtlarından ve bugün ortadan kalkmış olan bazı mezar taşlarından anlaşılır.

Köyde bulunan arkaik karakterli isimsiz bir türbe de bu dönemden kalmış olabilir. Evliya Çelebi'de, Aydın Koca beyi tarafından ele geçirilen, Nazilli ovasının güneyindeki boğazı tutan ve "Beş boy" olarak adlandırdığı köylerden biri olarak Arpaz’ı da sayar. II. Bayezid devrine ait Aydın Mufassal Tahrir defterinde, Arpaz Yenişehir Kazasına bağlı olarak gösterilmiştir. Buna karşılık 1573–1574 tarihli Aydın Vakıf defterinde Aydın Livasına bağlı bir kazadır.

1451 tarihli Mufassal Tımar defterinde ise şu kayıt vardır:

" Taallukat-ı Arpaz Murad Hüdavendigar Aydın eline gelicek, oda oğlanı Ali Bey'e verilmiş. Yıldırım Hüdavendigar zamanında kadimi Süleyman ve Doğan Bey ve Kemine Bey ve Beyazıt Bey yerdi; mezkûrlar çer iye eserlerdi; şimdiki halde Murad Hüdavendigar kullarından oda oğlanı İlyas Bey'e Murad Hüdavendigar beratıyyiyüb asker-i mansureye mü-lazemet ider. "ifadesi vardır.

1573 tarihli Aydın Mufassal Tahrir defterinde burası bir Şehzade hassı olarak geçer. Aynı zamanda bölgesel önemi olan bir pazaryeridir. Bugün hala, Pazartesi günleri kurulan pazarına çevre köylerden gelirler.

Ancak, 16. yüzyıldan itibaren iltizam düzenini kazayı olumsuz yönde etkilediği anlaşılmaktadır. 1560 yılında, suis-timal yapan kadıyı halk toplu bir dilekçeyle şikâyet etmiştir. Huzursuzluğun sonraki yıllarda, süregeldiği, halkın zaman zaman rüsum(vergi) ödemeyi reddettiğini kaydeden belgeler vardır.

Huzursuzluk 17. yüzyıldaki bölükbaşı ayaklanmaları, salgın hastalıklar nedeniyle artar ve 1828–1829 yıllarında patlak veren Atçalı Kel Mehmet önderliğindeki halk isyanıyla doruk noktasına ulaşır. İsyanın bastırılmasından sonra gitgide önemini kaybeden Arpaz, yöredeki güçlerini koruyan ancak İmparatorluğu sarsan ekonomik bunalımlardan nasibini alan yerel beylerin güdümüne girer.

1849–1850 Salnamesinde henüz bir kaza olarak görülen Arpaz, 1868–1869 tarihli salnamede, Bozdoğan'a bağlı bir nahiye durumundadır. 1927 tarihli Köyler- Fihristinde ise, Bozdoğan'a bağlı bir köy olarak görülür. Bugün Arpaz, Nazilli'ye bağlıdır. Arpaz'da ki Beyler Konağı Arpaz (Esen köy) köyü içinde Osmanlı İmparatorluğunun ayanlık dönemine ait en güzel ve ilginç örneklerinden birisidir.

Bey evi oymalı ahşap işçiliği, nakışlan, tavanlarındaki çarkıfelek motifleriyle 19. yy. üslup ve özelliklerini yansıtan bir taşra yapısı dır.

Dekoratif özellikleri nedeniyle kulenin onarımı sırasında yapıldığı düşünülmektedir. Bazı değişikliklere rağmen özgün şekline iyice koruyabilmiş olan bu yapının daha eski bir evin yerini aldığı varsayımı geçerliliğini korumakla beraber bu hususa açıklık kazandıran veriler yoktur.

Evin- güneydoğu odasında, kapının karşısındaki bir dolap, çatı arasına götüren gizli bir merdiveni saklamaktadır. Taş duvarlar ve kestane ağacından yapılmış payandalar üzerine inşa edilmiş bir Osmanlı evidir. Yaz ve kış odaları ile hayat alanı olarak ifade edilen verandaları bulunmaktadır.

Beyler konağı ev, kule, hamam, fırın ve erzak depolarından meydana gelmiş bir bütündür.

İyi korunmuş olmasına rağmen genel kuruluş düzeni açısından incelemeye değer olan bu konak II. Mahmut zamanında ki zeybek ayaklanması ve Atçalı Kel Mehmet olayıyla yakın ilgilidir. 1828–1829 yılında voyvoda ve muhas-sıllardan (küçük dereceli idareci) şikâyetçi olan halkın desteğini de alarak yanındaki zeybeklerle Aydın'ın kaza ve köylerine bir süre egemen olan Atça'lı Kel Mehmet, yanında yetiştiği Arpaz Beylerinin bu çiftliğini Haziran 1830'da kuşatarak yakmıştır. Böylece beyler konağı maddi kültür ve sosyal tarihin kesiştiği bir düzlemde çok anlam taşıyan bir belge niteliğindedir.

Arpaz Kulesi

Arpaz Beyler Konağının hemen karşısında bulunan kulenin eve ve ovaya bakan cephesinin birinci katında bulunan geniş kapısına çıkan taş merdivenleri vardır.

Kapının üst kısmında daha önce kullanılan bir çekme köprüye ait makara yuvaları bulunmaktadır. İndirildiği zaman evin (konağın) zemin kat taşlığına dayanan kemerli bir platforma oturan asma köprü, evden kuleye doğrudan doğruya bir tehlike anında çekebilmeyi sağlıyordu.

Dışa tamamen kapalı olan kulenin zemin katı, Meşrutiyet dönemine kadar zindan olarak kullanılmıştır.

Giriş katından üst kata ahşap bir merdiven ile çıkılır. Bu kat ovaya bakan parmaklıklı pencereleri, oturma sekileri, dolapları, alçıdan ocağıyla bir yaşama mekânı olarak düzenlenmiştir. Yanında, sonradan eklendiği anlaşılan kubbeli küçük bir hamam vardır.

Oda dolaplarının arkasından dolanan ve sonradan inşa edildiği anlaşılan kar gir bir merdiven, halen ahşap bir çatı ile örtülü bulunan ancak özgün bir şekilde olan teras dama çıkar. Terasın köşelerindeki çıkma kuleciklere açılan çok sayıda menfez, hem geniş bir gözetleme açısı sağlıyor hem de her yöne ateş edebilme kolaylığı getiriyordu. Bir çıkma mazgal, giriş kapısını zorlayanların üzerine kızgın su akıtmaya yarıyordu.

Bu yapı özellikleri ile kule korunma, savunma ve geniş görüş açısı nedeniyle gözetleme amacıyla kullanılmaktaydı.

Konağın kuruluş düzeni, yapımı ve bağlı birimleri ile ilk çağdan bu yana sürekli olarak iskân edilmiş olan Arpaz'ın geçmişine sıkıca bağlıdır. Bu iskân sürekliliğinin başlıca nedeni, yerleşmenin son derece verimli bir ovanın kıyısında kurulmuş olmasından ileri gelir. Bu kulenin yapılış tarihi kesin olarak belirlenmiş değildir. Ancak II. Mahmut döneminde Rodos'a ıslahata gönderilen Hacı Hasan Bey, Rodos'tan dönüşünde 20 kadar usta getirmiş ve bu yıllarda bu kulenin onarıldığı sanılmaktadır. Onarımı yapan ustaların Rodos'tan gelmiş olmaları kulenin modern havasından anlaşılır. Gerçektende, köşe kuleleriyle bu yapı Rodos'taki St. Jean şövalyelerinin kalesindeki Naillac kulesini andırmaktadır.

Anadolu'nun tarihinde ölü zamanlar olmadığını bir kez daha anımsatan Arpaz Beyler Konağı Batı Anadolu'nun yerleşim tarihindeki sürekliliğin bir belgesidir.

Ankara Palas Oteli

İstasyon Meydanında yer alan Ankara Palas Oteli, bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç katlı, ahşap kırma çatılı, üzeri yerli kiremitle örtülü, kar gir olarak inşa edilmiştir. Giriş İstasyon Meydanı (Güney) yönünden sağlanır. Kuzeyinde, ortada küçük bir havuz bulunan bahçe yer almaktadır. Bahçeye giriş güneydeki esas girişin tam karşısına düşen bahçe kapısı ile sağlanmaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan ve bu özellikleri taşıyan yapının;

Ön Cephe: Yatay, dışa taşkın iki kat silmesi ile üç kata ayrılmış olup, bodrumla zemin katı ayıran düz zeminle birinci katı ayıran silme ise üç kademelidir. Tam ortada yer alan girişin iki yanındaki ve çatıya kadar uzanan plasterler cepheyi dikine üçe bölmektedir. Zemin kattan girişi sağlayan kapı esas itibariyle dikdörtgen şekilli ve iki kapı kanatlıdır. Giriş, yapıyı simetrik yapacak şekilde ikiye ayırmaktadır. Bodrum kat pencereleri düz taşkın silmeli, zemin ve birinci kat pencereleri ise sivri kemer silmelidir. Birinci katta giriş kapısı üzerinde küçük balkon ve balkon kapısı vardır. Altında ise halen kullanılmakta olan dükkânlar vardır.

Arka Cephe; Ön cephe düzenlemesi ile büyük benzerlik göstermektedir. Ancak buradaki pencere kemerleri yuvarlak olup, bahçeye çıkışı sağlayan kapı kemeri ise basıktır.

Taşkın Saçak Altı: Dört yanda da dikdörtgen bölümlere ayrılmış olup, dikdörtgen çıtalarla balık kılçığı yapacak şekilde düzenlenmiştir.

Yapının İç Düzeni: Zemin ve birinci kat haçvari planlı olup, doğu-batı yönündeki yan hollerde karşılıklı odalar mevcuttur. Kuzey-Güney yönündeki ana holde ise hol ve birinci kata çıkışı sağlayan merdiven yerleştirilmiştir. Zemin kattan birinci kata çıkışı sağlayan merdiven çift yönlü başlayıp, merdiven sahanlığında birleşerek tek yönlü olarak birinci kata ulaşmaktadır.

Duvarlarda herhangi bir süsleyici unsur olmayıp badanalıdır. Kapı ve pencere doğramaları ile tavan ve döşemeler ahşaptır. Tavanda tavan göbekleri mevcut olup biri dama motifli, diğerleri ise yıldız motifli, zemin katta girişin iki yanındaki kapıların üzerinde de alçıdan bitkisel motifli kabartma süslemeler mevcuttur. Bu bina korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak kabul edilerek tescil edilmiştir.

Dokuzun Hamamı

Nazilli İlçesi Altıntaş Mahallesi Koca Camii'nin doğusunda bulunan sokak içindedir. Halk arasında "Dokuzun Hamamı" olarak bilinen hamamın; banisi (yaptıran), mimarı ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Batı-Doğu yönünde uzanan dikdörtgen biçimli, kar gir ve geleneksel Türk Hamamı planlı olan hamamın Camekân bölümü tamamen yıkıldığı için herhangi bir şey söylemek mümkün değildir. Soğukluk, iki kubbeli olup kuzey kubbe ve bu bölümün güney duvarı ve bu duvara bitişik tuvaletler yıkılmıştır. Sıcaklık kısmı ise; yanlarda tonoz, ortada yuvarlak kemerler üzerine sekizgen bir kasnağa oturan bir kubbeyle örtülü olup, yine bu bölümün kubbeye kadar olan güney tarafı yıkılmıştır. Kare biçimli göbek taşı kaldırılmıştır. Kare planlı iki halvet odasının yine sekizgen kasnaklı kubbelerinden kuzey kubbe kasnağa kadar, öteki kubbe güney duvarıyla birlikte tamamen alınmıştır. Dikdörtgen biçimli beşik tonozlu su deposunun kuzeyde kalan çok az bir parçasıyla tamamen yıkıldığı, külhanın ise görünürde hiçbir izi kalmamıştır. Hamamda kubbelere geçişler basit ve kaba çizgilerle sağlanmıştır.

Osmanlı Mimarisi (18 Yüzyıl) Dokuzun Hamamı

18. yüzyıl sonlarına tarihlenebilen hamam, Nazilli'de Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen tek hamam örneği olup, bu yapı da taşınmaz kültür varlıklarımız arasında yer almaktadır.

Antik Kentler

Nazilli, Orta Menderes'teki antik kentlerin ortasında yer alır; 15km. Batısında Nysa (Sultanhisar), 11km. Güneyinde Bergama Kralı ile Selevkoslar'ın İ.Ö. 229'da Akçay (Arpasos) çayı kıyısında savaştıkları Arpasos-Harpasa ve bu kentin hemen 5km. Güneyindeki Neapolis (Yazı kent), 15km. güneydoğusunda Antiochia (Başaran), 20km. Kuzey-doğusunda Briula (Kayran), 3km. Doğusunda adını bugüne kadar korumuş ve Menderes Ovasında tek para basılan kent olan Mas-taura (Mastavra-Boz yurt) Nazilli dolaylarındaki Lidya ve Karya yerleşim alanlarıdır. Afrodisias (Geyre-Karacasu) Laodikya (Denizli), Hierapolis (Pamukkale), Tralles (Aydın), Magnesia (Ortaklar), Ephesus (Efes-Selçuk) orta uzaklıkta yer alan Lidya ve Karya kentleridir.

Lidyalılar köken olarak, bugünkü Fransa-Almanya dolaylarından gelerek M.Ö. 3500 yıllarında Nazilli- Manisa-Alaşehir- Salihli dolaylarına yerleşmişlerdir. Karyalılar ise Girit'ten gelen göçmenlerdir ve Hitit soyundandırlar. Aydın, Denizli, Muğla kesimlerine daha çok Menderes'in güneyine yerleşmişlerdir.

Bu genel tanımlamayı yaptıktan sonra Nazilli ilçe sınırları içinde yer alan Mastavra ve Harpasa kentlerini tanıyalım.

Harpasa - Arpaz

Latince de Harpasa olarak yazılan ve aslının Luwi ya da onun ardılı Kari a dilinden geldiği düşünülen Arpasa, bugün Aydın ili Nazilli ilçesine bağlı eski adı Arpaz ve yeni adı Esen-köy yakınındaki bir ilk çağ kentidir. Bu antik kentin, yakınlarında bugün Akçay olarak adlandırılan ve Karia döneminde Arpasoz/ Harpa sus adına sahip bir akarsu bulanmaktadır. Harpasa kentinin Roma döneminde bastığı bazı paralar üzerinde ırmak 'tanrısı Arpassos'u canlandıran kabartmaların da bulunması kentin kenarında ki akarsuyun kent yaşamı için ne derece önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Kentin tarihin deki en önemli olaylardan biri I.O. 229 ya da 228 yılında Bergama Krallık ordusu ile Selevkos'ların çayın kıyısında yaptıkları savaştır. Ve savaşı Bergama Kırallık ordusu kazandıktan sonra çay da tarihsel bir öneme kavuşmuştur. Arpasa sözcüğü açılır ve anlamı araştırılırsa; onun Arpa-(A) ssa' dan geldiği ortaya çıkacaktır. Bu sözcük de akarsu kenti anlamına gelmektedir. Arpa sözcüğü incelendiğinde bu sözcüğün Luwi dili ya da onun ardılı dillerin konuşulduğu yörelerde akarsu ile bağlantılı birçok tarihsel ad içinde bulunduğu görülmektedir. Böylece bu sözcüğün akarsu, ırmak, çay, su, dere gibi anlamlar taşıdığı düşünülmelidir. Arpa'nın sonunda ki PA'nın su anlamına geldiği zaten bilinmektedir. Ayrıca Hint-Avrupa dil grubunda Arakma, akıntı gibi anlamlar taşımaktadır. Ayrıca Hitit'çe de Arra sözcüğünün sulamak olduğu da bilinmektedir. Günümüzde Fransızca1 da da Arroser aynı anlam taşımaktadır. Yine Ermenicede Aru da akarsu anlamına gelmektedir. Bu benzerlikler ışığında sözcüğün akarsu anlamına geldiği rahatça söylenebilir. Assa sözcüğünün ise, Luwi dilinde ya da ardılı İ.O. 1. bin yıl Anadolu dillerinden gelme pek çok yerleşim adında Asa/ Assa biçiminde sözcüklerin bitişinde kullanıldığı görülmektedir. Bu sözcüğün yerleşim anlamını taşıdığı sanılmaktadır. Sözcüğün bir diğer çeşitlemesi ise, İssa'dır. Sözcük Helenler döneminde Assos ya da İssos biçiminde kullanılmış ve Helen döneminden kalma birçok kent adının bitişinde bu sözcüklere rastlanmaktadır. Örneğin: Halikarnas sos, Adrassos, Pedasos gibi. Böylece assos, ssos biçiminde biten kent adlarının öz biçiminin assa olduğu sonucu da güçlenmektedir. Ayrıca Hititçede iskân etmek, yerleşmek anlamına gelen Asas fiilinin bulunması da Asa/ Assa'nın Luwi dilinde yerleşim anlamına geldiğini daha da güçlendirmektedir. Asa-Assa ile biten tarihsel coğrafya adları (Helence-Assos)- kenti anlamına gelmektedir. Böylece Arpasa'nın akarsu kenti anlamını taşıdığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu adların sonunu oluşturan Asa/ Assa ya da Assos bitişleri Türkçede- sun ya da sın biçimini almıştır. Helen ağzının değiştirmediği- sa bitişleri ise Türk ağzında çoğu kez son a'sını yitirmiş hatta bazen a'yı yitirdikten sonra s'si de z biçimini aldığı görülmektedir. Arpasa'nın Arpaz olması gibi.

Mastaura - Bozyurt

Mastaura Antik Kenti, Nazilli ilçesi Bozyurt Köyü sınırlan içinde Menderes Nehri'nin kuzeyinde ve Nysa Antik kenti yakınlarında bulunmaktadır. Kent Bozyurt Köyü'nün 1km kuzeyinde, doğu ve batısı yüksek tepelerle çevrili, ortasından Mastaura (Krizoroas) deresinin geçtiği dar vadinin kuzeyinde yer alan küçük bir antik yerleşmedir. Bu dere Hellen dilinde "Altın Kılıçlı Dere" anlamına gelmekteydi.

Mastaura Luwi dilinde" Ana Tanrıçanın Ulu Akarsuyu" anlamına gelmektedir. Açık biçimi M(a)asta-ura'dır. Burada ki Ma: Luwi/Pelasgos dilinde "ana" anlamına gelmektedir ve Ama sözcüğünün baştaki A harfi olmadan kullanılan bir biçimidir. Bu sözcük ana tanrıçayı betimler ve Anadolu'da birçok tarihsel ad içinde bulunur. AMA sözcüğü Luwi dilinde anni, Hitit dilinde anna ile aynı karşılığa sahiptir ve günümüz Anadolu'sunda bu sözcük anne ya da ana biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Luwi /Pelasgos dilinde asta yada diğer kullanım biçimleri olan astra, ista, istra sözcükleri akıntı anlamına gelmektedir. Bu sözcükler burada bir dere, çay ya da ırmağın olduğunu belirtmektedir.

Ura sözcüğü ise Luwi dilinde büyük, ulu, yüce anlamını taşımaktadır. Bu sözcük adlarının önüne ve arkasına gelerek kullanılmaktadır. Böylece Mastaura sözcüğünün Luwi /Pelasgos dilinde olduğu, buranın ilk yerli halkının da öncelikle bunlar olması gerektiği düşünülebilir.

Bu olgu kentin oldukça eski bir tarihe sahip olabileceğine işaret etmektedir. Lydia'daki ilk çağ kenti Mastaura Plini us 'ta, Hierokles'te ve Byzantion'lu Stephanos'ta anılmaktadır. Bu günde görülebileceği gibi Masataura bir akarsuyun yanında bulunmaktadır.

Strabon, Orthosıa ile birlikte Mastaura'dan da söz etmektedir. Hıristiyanlık döneminde piskoposluk merkezi olan kent Ephesos ve Khalkedon konsillerine katılmıştır.

Kentte görülebilen yapı kalıntılarından tiyatro şehrin kuzeybatısında yer alır. İki kademeli kemerli teras ile oluşturulmuş sahne binası kısmen korunmuştur. Tiyatronun orkestra kısmı zeytin ağaçlarıyla kaplıdır. Kavea kısmı tamamen tahrip olmuştur. Ayrıca kentte birçok yapı kalıntısı bulunmaktadır.

Ören yerinin güneydoğusunda kentin nekropolü (mezarlık) yer almaktadır. Çok tahrip olmuş mezar yapılan tamamen orman ve çalılıklarla kaplanmıştır.

Bu kent Ephesos'u (Efes) Celenaea'ya bağlayan ticaret yolu üzerinde olup, sikke basma ayrıcalığına sahipti. Ancak kent depremler ve veba salgını nedeniyle harap olmuş ve terkedilmiştir.

Kestel

Kestel Köyü, kendi adını taşıyan dar bir boğazın ağzındadır. Yanından Kestel Çayı akar. Yakın tarihlere kadar Nazilli İlçesinin adına (Kestel maaNazilli) kazası denildiğini çeşitli belgelerden öğrenmekteyiz. Burası Lidya, İyonya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Selçuklular devrinde Kestel'in coğrafi konumu itibariyle önemli bir durumda olduğu bilinmektedir.

Alaşehir'e kadar uzanan kapalı bir dere yolu bu iki bölge arasında çok önemli bir geçit olmuştur. 1189'da bir haçlı ordusu ile Laodikya'ya ( Denizli ) giden Alman İmparatoru Frederikilel210'da

Gıyaseddin Keyhusrev'le savaş yapan Bizans İmparatoru Theodor Laskaris bu yolu takip etmiştir. Köyün içinde ve yakınlarında Bizans Döneminden kalma hamam ve duvar yıkıntıları halen ayakta durmaktadır.

1333 yılında tanınmış Arap gezgini İbni Batuta'da buraya gelerek incelemelerde bulunmuştur. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman Rodos Seferi sırasında orduların Alaşehir ^üzerinden gidiş ve dönüşünde Kestel Boğazını kullanmıştır.

Kestel Köyü Camisi eski Bizans Kilisesinden camiye çevrilmiştir.

Deve Güreşleri

Deve Güreşlerinin Yapıldığı Atmosfer

Aydın yöresinde yapılan deve güreşlerini atmosferi izlenmeye ve yaşanmaya değer bir bayram yeri özellikleri göstermektedir. Deve güreşlerinin yapıldığı kış aylarında ekonomik faaliyetler minimuma indiği için izleyici bulmak kolaydır. Güreş alanı çevresi kamyon ve traktörlerle çevrelenir. Bu kamyon ve traktörlerden yapay bir tribün oluşturulur. Evinde mangalım, etini, içeceğini alan aile ya da aile gurupları bu kamyon ve traktörlerin üzerinde hem yer içer hem de güreşleri izlerler.

Güreş izlemeye kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç birlikte gelinmektedir. Kaçgöç yoktur. Güreş alanında alkollü içkiler de tüketilmektedir. Ayrıca güreş alanını çevreleyen kamyon ve traktörlerin dış çemberinde o gün için kurulan içkili lokantalar, seyyar satıcılar v.b. kişilerden oluşan bir alışveriş ağı ve etkileşim doğmaktadır.     Gençlerin daha ayrı yerlerde içki masalarına oturdukları, büyüklerin ve babaların ise onları görmezlikten gelerek hoş karşıladıkları gözlenmektedir. Genelde bir sevinç, hoşgörü ve iyimserlik havası ile çevre, güreşle birlikte bir şölen alanını andırmaktadır. İzleyici ve ailelerin büyük bir kısmı da yakın ilçe, bucak ve köylerin sakinlerinden oluşmaktadır. Hiç kuşkusuz çok uzaklardan hatta dışından gelen meraklılar davardır.

Deve güreşleri aracılığıyla yöre halkı için genele göre daha yüksek bir iletişim ve etkileşim biçimi oluşarak ekonomik ve sosyal faaliyetler büyük bir canlılık kazanmaktadır. Bu güreşlerde elde edilen kazançların büyük bir kısmı yol, okul, cami yapımı ve benzeri hayır işlerine harcanmaktadır.

Turistik Yönü

Deve güreşlerinin ülke turizmi açısından çekici bir yönü bulunup bulunmadığı tartışma konusudur. Bir yana da deve güreşlerinin hayvanlara bir eziyet olduğu, onların yaşamlarını sınırladığı ve zorlaştırdığı doğal eğilimlerinin engellendiği, doğa ve çevre bilimcilerle hayvanların koruma dernekleri tarafından ileri sürülürken, diğer yandan bu güreşlerin batılı turistlere orijinal ve egzotik görüntüler sunarak onların ilgisini çektiği ve ülke turizmine katkıda bulunduğu söylenmektedir.

İleri sürülen her iki görüşte de biraz abartma vardır. Develere eziyet, işkence bir tarafa deve sahipleri onları büyük bir özenle beslemekte ve benzemektedir. Son yıllarda artık zarar verici, öldüresiye, hatta yaralayıcı ve sakat bırakıcı deve güreşleri mevcut değildir. Zaten develerin ağzı bağlanmakta, güreşin tehlike yaratacağı sezildiği anda develer güreşten alıkonulmaktadır. Çevrecilerin kuşkuları yersizdir.

Şurası doğrudur. Aydın ve Ege'nin diğer yörelerinde deve güreşleri, bizim feodal kültürümüzün renkli ve seyirlik yönü ön planda olan bir parçasıdır. Turist çekebilmek için bu güreşlerin doğru, egzotik, fakat estetik yönüyle tanıtılması gerekir.

Kurtuluş Savaşı Dönemi Nazilli

Kurtuluş Savaşı Dönnemi (1919-1922)

Nazilli, Kurtuluş Savaşı döneminde başta Aydın olmak üzere Muğla, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya illerini içine alan coğrafi bölgede milli kuvvetlerin siyasi, idari, askeri ve lojistik eksikliklerinin giderilmesi konularında çok önemli ve büyük görevi er üstlenmişti r.

Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmesinden sonra 27 Mayıs 1919'da Aydın'ı ve 3 Haziran 1919 tarihinde de Nazilli'yi işgal ettiler.

Bu sıralarda dağlarda kendi başlarına buyruk olarak dolaşan Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe kızanların kuvvetlerini birleştirerek düşmana karşı ortak mücadele etme karan aldılar. Yörük Ali Efe 15–16 Haziran 1919'da Sultanhisar'da Yunanlılara karşı Malgaç baskınını yaparak düşmana ağır kayıplar verdirdi böylece Nazilli, bölgesinde Yunanlılara karşı ilk direniş hareketini başlattı.

Ancak İngilizlerin baskısı ve Türk kuvvetlerinin Nazilli'ye saldıracağı haberlerinin yayılması üzerine Yunanlılar 20–21 Haziran 1919'daNazilli'yi boşalttılar.

Bu hadiseden sonra Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Hacı Süleyman Efendi gibi bölgede milli mücadelenin liderliğini yapanlar ülkenin içine düştüğü bu durumdan ne şekilde çıkılması gerektiğine dair çözümler aramaya başladılar.

Bu çözümlerin başında halkı ve silahlı kuvvetleri örgütlü bir şekilde organize etmek, kuvvetlerin parçalanmasını önleyerek bu mücadelenin belirli bir plan içinde yapılmasını sağlamak amacıyla 1. Nazilli Kongresinin toplanması sağlandı.

Birinci Nazilli Kongresi (8 Ağustos 1919)

Bu kongrenin kapsadığı bölge Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, Ödemiş ve Kuşadası kazalarının sınırları içerisine alıyordu.

Birinci Nazilli Kongresinde şu kararlar alınmıştır: (Kısaltılmış ve günümüz Türkçesine çevrilmiştir)

1) Yunan işgal ve işkenceleri sebebiyle yer yer meydana gelmekte olan Heyet-i Milliyeler Dernekler kanununa uygun olarak yerel hükümete bir beyanname vererek kuruluşlarını onaylatacaklardır.
2) Heyet-i Milliyelerin kuruluşundan maksat ve hedefler işgal altında bulunan yurdumuzu Yunan tecavüzünden korunması için Siyasi, İdari ve Fiili savunmada bulunmak ve hükümetin bu yönden ortaya çıkacak davranışlarına yardımcı olmaktır.
3) Bu amaca ulaşmak için Aydın vilayeti adına Nazilli genel merkez olmak üzere Denizli ve Muğla illeri ile Çine, Karacasu, Bozdoğan, Sarayköy, Buldan, Çal, Garbi Karaağaç Tavas kazaları ile Sobuca, Kara hayıt, Köşk, Sultanhisar, Atça, Kuyucak, Burhaniye, Kadıköy, Güney, Baklan, Irla, Kale-Tavas, Honaz nahiye merkezlerinde birer şube teşkil edilmiş, Denizli ve Muğla illeri depo olarak kabul edilmiştir. Kazalar, Heyet-i Milliyelerin onayı ile köylerde de teşkilat kurabilirler.
4) Heyet-i Milliyelerin görevleri hükümet yöneticilerinin istekleri doğrultusunda Yunanlıların sürülmesi ve cezalandırılması ile sınırlıdır.
5) Cephelere yeteri kadar mücahit ve gönüllü asker toplama, sevk etme, silahlandırma ve yiyeceklerinin karşılanması bu heyet tarafından yapılacaktır.
6) Yerel harcamalar ve cephede savaşanların ihtiyaçları halkın para ve eşya bağışları ile karşılanır. Bu bağışlar belli bir kurala göre yapılmalıdır.
7) Bu heyetler savaşan askerlerin ailelerine yardım yapacaklardır, ayrıca ücretli olarak memur ve hizmetli atamaya yetkilidir.
8) Hükümetten, merkez depolarında bulunan hububatın göçmeni ere ve asker ailelerine dağıtılması istenecektir.
9) Silâhaltına çağırılan esnaflar Heyet-i Milliyenin karan ile 100 lira karşılığında üç ay tecil yaptırabilecektir.
10) Bu madde amir ve subay sınıfında olanlar uygulanmaz.
11) Heyet-i Milliyelerin çalışmalarını bağımsız müfettişler denetleyecek ve bunlara üç lira yevmiye verilecektir.
12) Genel merkezin tespit edeceği yerde her ayın başından üç gün toplanacak ve kararlar alınacaktı r.
13) Merkez ile Denizli ve Muğla'da maliye haber alma, gönüllü ve silah toplama işi yapılacaktır.
14) Askeri konulardaki sorunlar başlarında ki komutanlara aittir.
15) Heyet-i Milliyelerin topladıkları bağış fazlalıkları derhal genel merkeze gönderilecektir.
16) Genel merkezin ve şubelerin yaptıkları görevler yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere göre yapılacaktır.
17) Heyet-i Milliyelerin eksikliklerinin tamamlanması için adı geçen maddeler derhal uygulamaya konulacaktır.
18) Heyet-i Milliyeler gerek merkezde ve gerekse diğer il merkezlerinde 12, kazalarda 9, nahiyelerde 7 ve köylerde 5kişiyi geçmemek üzere yörenin ileri gelenleri tarafından gizli oy ile atanır. Bunlar aralarında bir başkan ve bir ikinci başkan seçerler.
19) On sekiz maddeden oluşan bu kongre kararı oy birliği ile kabul edilerek imza edilmiştir

İkinci Nazilli Kongresi ( 19 Eylül 1919)

Birinci Nazilli Kongresinden kısa bir süre sonra İkinci Nazilli Kongresi'nin toplanmasını gerektiren sebeplerin başında Heyet-i Merkeziye adında bir teşkilatın derhal kurulması konusu vardı. Çünkü bir taraftan cephedeki milli ve gönüllü kuvvetlerimizin giyecek, yiyecek, malzeme ve cephane ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yetkili bir teşkilatın kurulması gerekiyordu. Bu sebeple toplanan İkinci Nazilli Kongresi'nin ilk oturumunda bu konu tartışılmış ve şu kararlar alınmıştır:

1) Aydın ve havalisi Heyet-i Merkez iyesi Aydın, Muğla, Isparta, Burdur ve Antalya Vilayetlere ve bunlara bağlı kaza ve nahiyelerden katılacak birer üyeden meydana gelecektir.

2)Bu heyette görev yapan üyelere 50 lirayı geçmeyecek şekilde maaş verilecek ve bu maaşlar bağlı oldukları Heyet-i Milli yelerce karşılanacak ve Ekim ayının ilk günü Nazilli’de hazır bulunacaklardır.

3)Bu kuruluş şimdilik Nazilli'de toplanacak, savaş halinde uygun bir yerde toplanması kararlaştırılacaktır.

4)Sivas Kongresi kararlarına uyulacak, Kara hisar veAlaşehir Kuva yi Milliye komutanlarına biri telgraf çekilerek Heyet-i Milliye'mizin amaçları anlatılacaktır.

5)Alaşehir Kongresinde alınan kararlara uyulacak, ancak yerel gereksinimlere göre uygulanacaktır.

6)Askerlik görevi için silâhaltına çağırılan askerlerden150 lira bağışta bulunanlar üç aylık bir dönem için tecil imkânı sağlanacaktır.

Üçüncü Nazilli Kongresi ( 6 Ekim 1919)

Bu kongrede genellikle 1. ve 2. Nazilli Kongrelerinde alınan kararların uygulanması için kurulmuş olan Heyet-i Merkezi yelerin daha verimli çalışması için maliye, sağlık, levazım, haber alma ve denetleme şubeleri kurulması kararlaştırılmış ve buralarda kimlerin görevlendirileceği ve nasıl çalışacağına dair yönetmelikler hazırlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi

Nazilli'nin idari yapısının bugünkü durumunu incelemeden önce tarihsel süreç içindeki durumuna bakmakta yarar vardır.

Yıldırım Bayezid, Aydınoğullanndan devraldığı Nazilli ve çevresinin toprak bütünlüğünü tanıdı. Daha önceden verilen beratları kendi tuğrası ile değiştirdi ve yeniledi. Buna göre eskiden beri devam edip gelen idari düzenine dokunmadı. 1402'de Ankara Savaşı ile Timur'a yenilen Yıldırım Bayezid'in ölümüne kadar Nazilli çevresi Aydın oğullarının idaresi altında kaldı. Daha sonra bu bölge tekrar Osmanlıların eline geçti. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Nazilli'nin genel sınırlarında göze çarpan bir değişiklik olmadı. Ancak ufak tefek sınır düzeltmeleri yapıldı.

Nazilli ve Çevresindeki Tımarların Durumu Şöyleydi:

Arpaz tımarını, Padişah Murat Hüdavendigar'ın kullarından Oda oğlanı İlyas Bey, Al, Bey, Yıldırım Bayezid'in kullarından Oda oğlanı Kadimi Süleyman Bey, Doğan Bey ve Kemine Bey topluyorlardı. O devirde Arpaz mahalleleri arasında Cami, Kulelu, Mescit, Mescit Hoca, Ak Mescit ve Yeni-ceköy isimlerini görmekteyiz. Ayrıca 10 evlik Rum ailesi de Arpaz'da oturmaktaydı.

Dere köy (Kılavuzlu-Kılavuzlar) umarını Murat Hüdavendigar'ın kullarından Oda oğlanı Beylu, Ketlu Halil, Musa, Hamza Bey'ler ve Yıldırım Bayezid'in kullarından Oda oğlanı İvaz ve Aydın Bey'ler topluyorlardı.

Demirciler Köyü'nün (Mustuva Hisarı) 71 evi vardı. Buranın halkı Mas tavra Kalesine demir aletler yaparak veriyor ve Kestel Subaşsına kesim ödüyorlardı. O sıralarda Bozdoğan'ın 91 evi vardı. Tımarlarını Murat Hüdavendigar kullarından Kara Halil Bey, Hazinedar başı Hadım Hamza Bey topluyorlardı.

Osmanlı İmparatorluğunda tımarların dışında XVII. Yüzyılın sonlarından itibaren ve XVIII. Yüzyılda bazı sancak kazalarının "has" haline getirildiği ve buralara sancakbeyi yetkisine sahip voyvodaların tayin edildiğini bilmekteyiz.

O halde Tanzimat öncesi en küçük yönetim birimi olarak voyvodalıkları göstermek pek de yanlış olmasa gerekir. Zaten Evliya Çelebi'de buranın voyvodalıkla idare edildiğini ifade etmiştir. Gerçi resmi yönetim bölümleri arasında eyalet ve sancaktan sonra voyvodalık diye bir birim söz konusu değildir.

Tımar sisteminin giderek değişikliğe uğraması, iltizam ve mukataa usulünün yaygınlaşması voyvodalığın gelişme ve yayılmasına neden olmuştur. XVII. Yüzyıldan itibaren hükümetin para sıkıntısı çekmesi, geliri fazla olan küçük bölgelerin doğrudan hazineye bağlanarak yönetilmesine yol açmıştır. II. Mahmut döneminde de birçok kasaba, köy ve hatta şehir bu biçimde yönetiliyordu.

Voyvoda, o yöreyi iyi bilen, ayanlık yapmış kimseler arasından seçilirdi. 1831 yılındaki idari düzenleme yörede bir takım değişiklikleri de beraberinde getirdi. Buna göre Nazilli kaza (ilçe) oldu. Daha önce kaza olan Sultanhisar ise Nazilli'ye bağlı nahiye merkezi, yine kaza merkezi olan Arpaz Nazilli'ye bağlı köy haline getirildi. Bozdoğan günümüze kadar kaza merkezi olma özelliğini korudu. Köy olarak kurulan Karacasu ise Tanzimat'tan sonra yapılan idari düzenlemede (1879) Nazilli'ye bağlı bir nahiye merkezi oldu. Karacasu 1897 yılında Nazilli'den ayrılarak kaza merkezi haline geldi.

Nazilli'nin idari teşkilatlanmasına bakacak olursak; Kestel önemli merkezlerden biriydi. Vakfiyelerde "Aydın Sancağına tabi Kestel Kazasına merbut Medine-i Nazilli kur-rasmdan Pazar Karyesi ( köy) " ve "Kestel maa Nazilli Ka-zası"ve "Kaza-ikestelmaaafaz" kayıtları mevcuttur.

Nazilli merkezinin kadı ve naibi (vekil) Kestel'de bulunuyordu. Yakın döneme gelinceye kadar Devlet Salnamelerinde (yıllıklar) "Kestel namı diğer Nazilli Kazası" diye yazılmıştır. Bundan da XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Nazilli'nin •Kestel'e bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

Evliya Çelebi Seyehatnamesinden

İncir Kalesi, Şirin Nazilli Şehri

...... Tarihinde Celali, Karayazıcı ve Kalender oğlu korkusundan (boş bırakılan tarih kısmı bu isyanların çıktığı 1550-1600 yılları arasında olması gerekir)

Olduğundan Nazlı ili diye adlandırılmıştır. İnciri fevkalade meşhurdur. Havası çok sıcak olduğundan akar suları sıcaktır. Fakat testilerde hava alınca gayet lezzetli suları vardır. 150 dükkân bir kar gir bedestan (kerpiçten yapılmış halı ve mücevher satılan kapalı çarşı) ve bu Bedestan'a yakın, 10 sütun üzerine yapılmış bir tahıl pazarı vardır etrafı kahvehanelerdir. Eski cami önünde bir çeşme vardır.

Nazailli Pazarı

Cuma günleri buraya etraftan kırk elli bin etrak (Türk) gelip büyük pazar olur. Burası geniş bir sahra (ova) olup Nazilli ayanı nice han, cami, imaret ve dükkânlar yapmışlardır. Yiyecek, içecek ve hububatın hesabını Cenabı hak bilir. İki bin dükkân vardır. Rumeli'de Maşkoloz, Dolyan, Alasonya, Debre, Yanya Össek pazarları meşhurdur ama onlar senede bir kere olur. Üç yüz dükkân başkası, pazardan sonra boş kalır. Kale gibi iki büyük hanlan, beş adet misafirhaneleri, bir hamamı, bir büyük camisi vardır. Caminin uzunluğu ve enliliği 180 ayaktır. Geniş ve çimenlik bir avlusu vardır. Avlunun tam ortasında bir abdest havuzu vardır. Mahkeme bu camiye bitişiktir. Ayda bin kuruş hâsıl olur. Yeniçeri Serdan ve has hâkimi de her cuma burada bulunur. Bu kasaba 300 kiremit örtülü evlerdir. Yedi kahvehanedir.

Nazilli'nin 47 türlü ürünü olur. Bilhassa Gök lop, Aklop, Müşemmes (güneş görmüş) lop, Ballı lop, Ter (yaş) lop, Şekerli lop, Mor lop, Nakip lopu, Sultan lopu, Aydın lopu (incir çeşitleri) meşhur mahsullerindendir. Bu lopların her biri diğerinden lezzetli loplardır ama aşk olsun lop lop yiyene ve gıpta olsun miskli (kokulu) lopu yiyene ki, misk ve amber gibi kokar. Bu incir diğer incirler gibi olmayıp zamanı çabuk geçer ve diğer incirler gibi kurutulup başka vilayetlere sevk edilemez.

Birde yediveren inciri vardır. Yeşil renklidir, kıştan bir aya sonra incir verir. Her ay hâsıl olan inciri başka lezzet ve renktedir. Fakat kış sonunda olan inciri ilkbahardakiler gibi lezzetli olmaz.

Beyit:

Nazar kıl, nev 'i insana kimi zehr-i sükker

A cip hikmet bir ağaçta olur yüz bin yemiş peyda

Kuru inciri binlerce yük halinde diğer vilayetlere gönderirler. Tazeliğini muhafaza eder ve durdukça şekerlesin biz uzun seyahatimiz sırasında yedi iklim benzerini görmedik. Bu şehrin etrafı baştanbaşa gül, gülistan, bağ ve bostan, içlerinden akarsular ve güzel sesli kuşlar olup, insanın canına can katar. Bu şehrin ayanlarından Serdar Hacı Hasan Beşe, Nakip ve Seyyid Çelebilerle vedalaşarak doğuya doğru Nazilli sahrası içinden akan Menderes Sahrası içinden akan Menderes Işıklı Dağlarından çıkıp Balat Kalesi yakınlarında denize dökülür.

Osmanlı padişahı III. Mehmet döneminde baş gösteren genel isyan hareketi I. Ahmet zamanında Anadolu'nun her tarafına yayılmıştı. Kalender oğlu, Karayazıcı ve suhte (medrese öğrencileri) ayaklanmalarına Aydınlı Zor Mehmet Paşa'nın kâhyası Yusuf Paşa da katıldı. Aydın ve Nazilli ahalisi eşkıya korkusundan şehirlerinin etrafına kendi imkânlarıyla sur çekmek zorunda kaldılar. Evliya Çelebi'nin Nazilli hakkında verdiği bilgiler arasındaki "etrafı surla çevrili" ifadesi buradan kaynaklanmaktadır.

Kaynak: http://www.nazilli.bel.tr/

Akpınar
 
Aksu
 
Altıntaş
 
Apaklar
 
Arslanlı Cumhuriyet
 
Arslanlı Hürriyet
 
Arslanlı Zafer
 
Aşağıörencik
 
Aşağıyakacık
 
Aydoğdu
 
Bağcıllı
 
Bayındır
 
Beğerli
 
Bekirler
 
Bereketli
 
Bozyurt
 
Cumhuriyet
Çapahasan
 
Çatak
 
Çaylı
 
Çobanlar
 
Dallıca
 
Demirciler
 
Dereağzı
 
Derebaşı
 
Dualar
 
Dumlupınar
 
Durasıllı
 
Esenköy
 
Esentepe
 
Eycelli
 
Gedik
 
Gedikaltı
 
Güzelköy
 
Hamidiye
 
Hamzallı
Hasköy
 
Haydarlı
 
Hisarcık
 
Işıklar
 
İsabeyli
 
İstiklal
 
Kahvederesi
 
Karaçay
 
Karahallı
 
Kardeşköy
 
Kaşıkçılar
 
Kavacık
 
Kestel
 
Ketendere
 
Ketenova
 
Kırcaklı
 
Kızıldere
 
Kocakesik
 
Kozdere
Kurtuluş
 
Kuşçular
 
Mescitli
 
Ocaklı
 
Ovacık
 
Pınarbaşı
 
Pirlibey
 
Prf. Muammer Aksoy
 
Rahmanlar
 
Sailer
 
Samailli
 
Sevindikli
 
Sümer
 
Şimşelli
 
Şirinevler
 
Toygar
 
Turan
 
Uzunçam
 
Yalınkuyu
Yaylapınar
 
Yazırlı
 
Yellice
 
Yeni
 
Yenisanayi
 
Yeşil
 
Yeşilyurt
 
Yıldıztepe
 
Yukarıörencik
 
Zafer